Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chruścielu informuje, że działając
na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.nr.186, poz. 1245), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, organu prowadzącego szkołę biorąc pod uwagę warunki lokalne szkoły i potrzeby społeczności lokalnej ustala
dni wolne w roku szkolnym 2016/2017 w następujących terminach:

– 14.10.2016r (piątek)
– 31.10.2016r (poniedziałek)
– 02.11.2016r (środa)
– 02.05.2017r (wtorek)
– 16.06.2017r (piątek)

 

Święta i ferie

.
01.11.2016 – Wszystkich Świętych
11.11.2016 – Święto Niepodległości
23.12.2016 – 31.12. 2016 – Przerwa świąteczna (Boże Narodzenie)
06.01.2016 – Święto Trzech Króli
23.01 – 05.02 2017 – FERIE ZIMOWE
13-18.04. 2017 – Przerwa świąteczna (Wielkanoc)
01.05.2017 – Międzynarodowe Św. Pracy
03.05.2017 – Św. Konstytucji 3 Maja
15.06.2017 – Boże Ciało
23.06.2017 – zakończenie roku szkolnego 2016/2017
1.07.-31.08.2017 – ferie letnie

 

.

Wykaz podręczników – klasa VI

rok szkolny 2016/17

Przedmiot Autorzy Tytuł Wydawnictwo
Język polski
 1. Derlukiewicz
„Słowa na start!” podręcznik do kształcenia literackiego i kulturalnego NOWA ERA
 1. Wojciechowska,
  A. Marcinkiewicz
„Słowa na start” Podręcznik do kształcenia językowego z ćwiczeniami dla klasy 6 część 1 i 2 NOWA ERA
Język angielski Nick Beare Podręcznik „Evolution Plus 3”
Ćwiczenia – „Evolution Plus 3”
MACMILLAN
Historia
 1. Wojciechowski,
„Wczoraj i dziś”  Podręcznik do historii
i społeczeństwa dla klasy 6 szkoły podstawowej
NOWA ERA
 1. Maćkowski
„Wczoraj i dziś”  – zeszyt ćwiczeń cz. 1 i 2
Matematyka
 1. Dobrowolska,
 2. Karpiński,
  M. Jucewicz,
  P. Zarzycki
„Matematyka z plusem”podręcznik + ćwiczenia:

GWODemby, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. ZarzyckiLiczby i wyrażenia algebraiczne – zeszyt ćwiczeń cz. 1 i 2

 1. Dobrowolska,
  M. Jucewicz,
  P. Zarzycki

Geometria – zeszyt ćwiczeń Przyroda

 1. Stawarz,
  Feliks Szlajfer,
  Hanna Kowalczyk

„Tajemnice przyrody” – podręcznikNOWA ERA

 1. Marszał,
  M. Mochnacz,
  J. Stawarz

Zeszyt ćwiczeń nr 1

 1. Marszał,
  M. Marko-Worłowska,
  J. Stawarz,
  M. Iwańska

Zeszyt ćwiczeń nr 2PlastykaAnita Przybyszewska-Pietrasiak„Ciekawi świata” Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeńOPERONReligiaZbigniew Marek„Przemienieni przez Boga”WAMZajęcia techniczneUrszula Białka„Odkrywamy na nowo”. Część techniczna.OPERONMuzyka

 1. Wachowiak

„Słuchanie muzyki” – podręcznik dla klasy 6GAWA

 1. niemiecki

Ewa Krawczyk
Lucyna Zastąpiło
Marta Kozubska„Der, die, das neu” – KLASA 4
+ ćwiczenia
(* niebieska okładka)PWN

 

WYNIKI REKRUTACJI

 

LISTA PRZYJĘTYCH UCZNIOWIÓW
DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHRUŚCIELU
ROK SZKOLNY 2016/2017

 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY:

Dzieci 6-letnie:
1. Antonowicz Wojciech Antoni
2. Antosik Hubert Stefan
3. Antosik Wiktoria Katarzyna
4. Brewczak Nikola
5. Dietrych Emil Mateusz
6. Grzegórski Krzysztof
7. Markus Julia
8. Plesiak Katarzyna Anna
9. Stec Patrycja
10. Walentynowicz Aleksandra

Dzieci 5-letnie:
1. Hrydziuszko Oliwier
2. Januszewski Tomasz Wojciech
3. Leś Arkadiusz Marek
4. Mandryk Paulina
5. Mysłek Oliwia

Dzieci 4-letnie:
1. Januszewski Karol
2. Jędryczka Mateusz
3. Reich Nikola Olga
4. Utko Maja
5. Zielińska Małgorzata

Dzieci 3-letnie
1. Brewczak Kornelia
2. Czyż Aleksandra
3. Leś Mikołaj
4. Wysocka Zuzanna

 

Klasa I:
1. Banasiak Daniel
2. Brewczak Karolina
3. Chalińska Maria
4. Pietrasz – Saltarski Hubert Jakub
5. Zielińska Agata

DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

10.11.2015
 02.01.2016
       04-05.01.2016
                                                                                  05.04.2016 (oprócz kl. VI-sprawdzian szóstoklasisty)
02.05.2016
 27.05.2016

Święta i ferie
01.11.2015 – Wszystkich Świętych
11.11.2015 – Święto Niepodległości
22.12.2015 – 07.01. 2016 – Przerwa świąteczna (Boże Narodzenie)
06.01.2016 – Święto Trzech Króli
22.01 – 06.02 2016 – FERIE ZIMOWE
24-29.03. 2016 – Przerwa świąteczna (Wielkanoc)
01.05.2016 – Międzynarodowe Św. Pracy
03.05.2016 – Św. Konstytucji 3 Maja
26.05.2016 – Boże Ciało
24.06.2016 zakończenie roku szkolnego 2015/2016

 

Godziny pracy  pedagoga szkolnego

Poniedziałek  –  11:30 –  12:30

Wtorek          – 11:30  –  12:30

Środa             – 10:40  – 11:30

Konsultacje dla rodziców   piątek   8:50  –  9:35

.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY PIERWSZEJ 

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRUŚCIELU

 • do 21.03.2014r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego(dzieci sześcioletnie urodzone od lipca do grudnia 2008 r.)- załącznik 1 Procedur rekrutacyjnych SP w Chruścielu
 • 15.04.2014r. – 26.04.2014r.  – postępowanie odwoławcze;
 • 28.04.2014r. – ustalenie listy dzieci/uczniów przyjętych do oddziału przedszkolnego/klasy pierwszej w szkole;
 • do 27.06. 2014r. – zorganizowanie spotkania informacyjnego dla rodziców dzieci /uczniów przyjętych do oddziału przedszkolnego/klasy pierwszej z wychowawcami – termin spotkania wskazany do 15.06.2014.
 • 24.03.2014r. –  04.04.2014r. – składanie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego/szkoły. załączniki Procedur rekrutacyjnych SP w Chruścielu
 • 07.04.2014r. – 11.04.2014r. –  rozpatrywanie wniosków/zgłoszeń przez Komisję Rekrutacyjną;
 • 14.04.2014r.  – wywieszenie listy dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnegoi klasy I;

 

 

PROCEDURY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO,

KLASY PIERWSZEJ I KLAS POZOSTAŁYCH

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHRUŚCIELU

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.):
 2. Ustawa z dnia 13 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy
 • o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.

z 2013 r.,  poz. 1265);

 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r.,  poz. 7);
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 lutego 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych szkół do innych (Dz. U. z 2009 r., Nr 31, poz. 208);
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z 2010 r., Nr 57, poz. 361);
 5. Statut Szkoły.

Rozdział I

Informacje ogólne

§ 1

 1. W Szkole Podstawowej w Chruścielu, organizowany jest pięciogodzinny oddział przedszkolny, z możliwością korzystania z opieki świetlicowej i posiłków (w formie płatnej lub bezpłatnej w zależności od dochodów rodziców/prawnych opiekunów).
 1. UWAGA! W  roku szkolnym  2014/2015  obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego objęte są wszystkie dzieci urodzone w 2009 r. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.
 2. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.
 3. Po okresie rekrutacji i w trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej, decyzją Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chruścielu, w miarę wolnych miejsc w grupie przedszkolnej/klasie.
 4. W przypadku rekrutacji do oddziału przedszkolnego dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w jakim dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego, a w przypadku rekrutacji do klasy I do końca nauki w szkole podstawowej.
 5. Dane dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z dniem 1 września roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
 2. W roku szkolnym 2014/2015 obowiązkiem szkolnym objęte jest dziecko, które do 30 czerwca 2014 roku kończy 6 lat i było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku  2013/2014 oraz na wniosek rodziców/prawnych opiekunów pozostałe dzieci, które kończą 6 lat  w okresie od lipca do grudnia 2014 roku.
 3. Wymogu, o którym mowa w ust. 4 nie stosuje się w przypadku, gdy dziecko posiada negatywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.
 4. Podstawowa rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej odbywa się raz w roku.
 1. Szkoła przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.
 2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na zgłoszenie/ wniosek rodzica dziecka.
 1. Obwód Szkoły Podstawowej w Chruścielu jest ustalony przez organ prowadzący. Do obwodu szkoły należą miejscowości: Chruściel, Pierzchały, Zaporowo, Pierławki.

 

Rozdział II

Tok postępowania rekrutacyjnego

§  2

    1. Przebieg rekrutacji dzieci do  oddziału przedszkolnego, klasy pierwszej obejmuje:

1)  określenie liczby miejsc organizacyjnych w klasie I szkoły podstawowej  i oddziale

przedszkolnym,

2)  ogłoszenie o rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego  i klasy pierwszej

w   Szkole  Podstawowej w Chruścielu,

3)  przyjmowanie zgłoszeń, wniosków,

4)  powołanie i ustalenie składu Komisji Rekrutacyjnej,

5)  podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci do oddziału  przedszkolnego i klasy I w Szkole Podstawowej w Chruścielu,

6)  rozpatrywanie ewentualnych odwołań rodziców od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

2.  Szkoła przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności, ogłaszając

rekrutację w następujących formach:

1)  na tablicy ogłoszeń

2)  na stronie internetowej szkoły.

3.  Ogłoszenie zawiera harmonogram naboru dzieci do szkoły na rok szkolny 2014/2015.

4. „Procedury rekrutacji” są dostępne na tablicy ogłoszeń oraz w sekretariacie szkoły.

 

Rozdział III

Zasady Postępowania Rekrutacyjnego

§ 3

Oddział przedszkolny

 1. Do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Chruścielu na rok szkolny 2014/2015 przyjmowane będą dzieci czteroletnie (urodzone w 2010r.) pięcioletnie (urodzone w 2009r.) i dzieci sześcioletnie (urodzone od 1 lipca do 31 grudnia 2008r.):

1)      z urzędu- zameldowane i zamieszkałe w obwodzie szkoły, w oparciu o informacje rodziców (karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego) oraz dane z ewidencji ludności,

2)      dzieci zameldowane/zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na  pisemny wniosek rodziców / prawnych opiekunów skierowany do dyrektora szkoły (wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i karta zgłoszenia dziecka).

 1. Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci sześcioletnich urodzonych od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r. mogą zdecydować czy dziecko będzie realizowało obowiązek szkolny w klasie pierwszej, czy obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym.
 2. Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci urodzonych od 1 lipca do 31 grudnia 2008 roku, które obecnie uczęszczają do oddziału przedszkolnego w szkole, składają na rok szkolny 2014/2015 deklarację woli kontynuowania edukacji przedszkolnej w szkole w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 3. W przypadku dzieci posiadających opinię pp-p, w której zaleca się odroczenie obowiązku szkolnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończy 8 lat.
 4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończy 10 lat.

 

§ 4

Klasa pierwsza

 1. Przyjmowanie uczniów do szkoły podstawowej przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. Liczbę klas pierwszych w szkole ustala dyrektor szkoły na podstawie arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez organ prowadzący.
 3. Liczba dzieci w klasie pierwszej nie może przekroczyć 25 uczniów.
 4. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Chruścielu na rok szkolny 2014/2015 przyjmowane będą dzieci:

1)      urodzone od 1 stycznia  do 30 czerwca 2008roku,

2)      urodzone w 2007 roku,

3)      urodzone  w 2006 roku, jeżeli były odroczone na podstawie opinii poradni p-p.

 1. Spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 roku, jeśli taka będzie wola ich rodziców/prawnych opiekunów.
 2. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Chruścielu, przyjmowane będą dzieci:

1)      z urzędu- zameldowane i zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia

dziecka do szkoły,

2)      dzieci zameldowane/zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje

wolnymi miejscami, na  pisemny wniosek rodziców / prawnych opiekunów skierowany do dyrektora szkoły (wniosek o przyjęcie do szkoły i karta zgłoszenia dziecka) po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego.

 1. 7.      Za tworzenie oddziałów, dobór dzieci i przydzielenie wychowawców odpowiada dyrektor  szkoły.

 

§ 5

Pozostałe klasy

1. Dzieci do pozostałych  klas:

1)      przyjmowane z urzędu – zameldowane w obwodzie szkoły, w oparciu o dane z ewidencji ludności,

2)      dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła  dysponuje wolnymi miejscami na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany

do dyrektora szkoły,

3)      dzieci zamieszkałe ( nie zameldowane) w obwodzie szkoły.

 

§ 6

     1.  W przypadku większej liczby zgłoszeń dzieci do oddziału przedszkolnego lub klasy

pierwszej Szkoły Podstawowej w Chruścielu, dyrektor szkoły

powołuje Komisje Rekrutacyjną.

2.  Liczbę dzieci w oddziałach określają odrębne przepisy, na podstawie których liczba ta

nie może być większa niż 25 w oddziale przedszkolnym i w klasie pierwszej.

 

Rozdział IV

Postępowanie rekrutacyjne

§ 7

 1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

Lp.

Kryterium

Liczba

punktów

1. Wielodzietność rodziny kandydata.

1

2. Niepełnosprawność kandydata.

1

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.

1

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

1

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

1

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

1

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

1

 

 1. Kryteria, o których mowa w ust. 3, mają jednakową wartość.
 2. Punkty ulegają sumowaniu. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci

od największej liczby punktów aż do wyczerpania wolnych miejsc.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego i jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria:

 

Lp.

Kryterium

Liczba

punktów

1. W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata.

4

2. Miejsce pracy jednego z rodziców kandydata mieści się w okolicy szkoły.

3

3. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (babcia, dziadek) wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki.

2

 

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Nowicy spoza obwodu niż liczba wolnych miejsc w postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 

Lp.

Kryterium

1. Kandydat realizował obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym szkoły.
2. W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata.
3. Miejsce pracy jednego z rodziców kandydata mieści się w okolicy szkoły.
4. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (babcia, dziadek) wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki.

 

Rozdział V

Harmonogram rekrutacji

 § 8

Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego będą odbywały się w następujących terminach:

1.  do 21.03.2014r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do oddziału

przedszkolnego (dzieci sześcioletnie urodzone od lipca do grudnia 2008 r.)-załącznik 1
2.  od 24.03.2014r. do 04.04.2014r. – składanie wniosków (  załącznik nr 2 i 3) /zgłoszeń

( załącznik nr 4, 5 i 6) o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego / szkoły,  ( druki

dostępne w sekretariacie i  u nauczyciela wychowawcy).

 

Uwaga!

Rodzice dzieci wskazani wykazu Ewidencji Ludności, zamieszkali w obwodzie szkoły, zostaną poinformowani o zapisach dzieci do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej.


3.  od 07.04.2014r.  do 11.04.2014r. –  rozpatrywanie wniosków/zgłoszeń przez Komisję

Rekrutacyjną – protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej – załącznik nr 7,
4.  14.04.2014r.  – wywieszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych  oraz podanie liczby

wolnych miejsc,
5.  od 15.04.2014r. do 26.04.2014r.  – postępowanie odwoławcze,
6.  28.04.2014r. – ustalenie listy dzieci/uczniów przyjętych do oddziału przedszkolnego/klasy

pierwszej w szkole,

7.  do 27.06. 2014r. – organizowane jest spotkanie informacyjne rodziców dzieci /uczniów

przyjętych do oddziału przedszkolnego/klasy pierwszej z wychowawcami (Szkoła

zawiadamia rodziców o terminie spotkania poprzez informację na stronie internetowej

szkoły, tablicy ogłoszeń).

 

Rozdział VI

Tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej

§ 9

1.   Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.

2.   Komisję Rekrutacyjną powołuje dyrektor Szkoły Podstawowej w Chruścielu.

3.  W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

1)      dyrektor Szkoły Podstawowej w Chruścielu, jako przewodniczący komisji;

2)      dwóch członków Rady Pedagogicznej.

4.  Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbywa się na terenie szkoły w terminie ustalonym

w  harmonogramie rekrutacji.

5.   Komisja rekrutacyjna dokonuje analizy złożonych wniosków pod względem

formalnym, podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu dzieci uwzględniając kryteria

określone w paragrafie 5 ust.1, 2, 3, 5, 6 .

6.   W przypadku zaistnienia sytuacji spornej lub wątpliwej Komisja Rekrutacyjna na

posiedzeniu podejmuje decyzje w drodze głosowania. Każdy członek komisji

dysponuje 1 głosem.

7.  Z posiedzenia komisji sporządza się protokół ( załącznik nr 7 ).

8.  Komisja Rekrutacyjna ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do

publicznej wiadomości  listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, poprzez wywieszenie

na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej szkoły.

 

Rozdział VII

Tryb odwoławczy

§ 10

 1. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka nieprzyjętego do oddziału przedszkolnego/ klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Chruścielu, mogą wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej w ciągu 7 dni od daty umieszczenia list z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
 2. Komisja Rekrutacyjna w ciągu 5 dni sporządza uzasadnienie i podaje najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał
  w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. W ciągu 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą złożyć odwołanie do dyrektora szkoły, który w terminie 7 dniu je rozpatruje.
 4. Na rozstrzygnięcie dyrektora przysługuje wniesienie skargi do sądu administracyjnego.

 

Rozdział VIII

Wymagane dokumenty

§ 11

 1. Rodzic /prawny opiekun osobiście zapisuje dziecko na spotkaniu z wychowawcą ( w wyjątkowych wypadkach w sekretariacie szkoły).
 2. Dokumenty wymagane przy zapisie dziecka do oddziału przedszkolnego, klasy pierwszej i pozostałych klas ( w ciągu roku szkolnego):
  1)  dowód osobisty jednego z rodziców,

3)      odpis aktu urodzenia ( do wglądu),

4)      zdjęcie do legitymacji dziecka (można uzupełnić we wrześniu).

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 12 

Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

§ 13

   1. Odroczenia:

1)  W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez

dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.

2)  Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla dziecka

zamieszkałego w obwodzie szkoły.

3)  W celu podjęcia decyzji Dyrektor Szkoły zasięga opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej.

§ 14

   2.  Obowiązek szkolny poza szkołą:

1) Dyrektor szkoły może zezwolić na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą jeżeli    rodzice dziecka złożą do 31 maja wniosek o wydanie takiego zezwolenia, dołączając:

a)      opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,

b)      oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,

c)      zobowiązanie rodziców do przystępowania przez dziecko w każdym roku szkolnym do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych

2) Dziecko spełniając obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego prowadzonego przez szkołę, której dyrektor udzielił zezwolenia na taką formę spełnienia obowiązku szkolnego.

§ 15

 1. W przypadku dzieci zameldowanych w obwodzie Szkoły Podstawowej w Chruścielu, a zapisanych do innych szkół rodzice powinni zawiadomić o

tym fakcie sekretariat szkoły obwodowej (załącznik nr 8).

 1. W przypadku dziecka, które podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązkowi szkolnemu, rodzic powinien powiadomić dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka o wyjeździe i przewidywanym czasie pobytu dziecka za granicą.
 2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązkowi szkolnemu, są obowiązani do informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego za granicą.

 

§ 16

1.  Procedury zostaną  podane do wiadomości rodziców/prawnych opiekunów  poprzez

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole.

2.  Niniejsze Procedury wchodzą w życie z dniem 28 lutego 2014 roku.

3.  Zmiany w regulaminie dokonuje się aneksem.

 

Załączniki:

1. Potwierdzenie woli kontynuowania realizacji obowiązku rocznego przygotowania

przedszkolnego (dotyczy dzieci urodzonychw 2008 roku) – załącznik nr 1

2. Wniosek rodzica/ prawnego opiekuna o przyjęcie dziecka sześcioletniego urodzonego w

okresie od 1 lipca do 31grudnia 2008r.  do klasy pierwszej szkoły podstawowej

w roku szkolnym 2014/2015 – załącznik nr 2

3. Wniosek rodzica/ prawnego opiekuna o przyjęcie dziecka  do klasy ………/oddziału

przedszkolnego szkoły podstawowej (dotyczy uczniów  /dzieci spoza rejonu) – załącznik nr 3

4. Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego – załącznik nr 4

5. Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej  – załącznik nr 5

7. Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej – załącznik nr 6

8. Oświadczenie  (rodzice/prawni opiekunowie) o realizacji obowiązku rocznego

przygotowania  przedszkolnego/obowiązku szkolnego poza szkołą – załącznik nr 7

 

Załącznik nr 1 

Chruściel, dnia ………………………..

POTWIERDZENIE WOLI

kontynuowania realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

(dotyczy dzieci urodzonych w 2008 roku)

 

Potwierdzam wolę kontynuowania realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2014/2015 w Oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Chruścielu

przez moje/nasze dziecko:

 

……………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko dziecka

numer PESEL dziecka

………………………………………………………….

miejsce urodzenia dziecka

 

…………………………………………                              ………………………………………                     podpis matki/ opiekuna prawnego              podpis ojca  /opiekuna prawnego

W celu aktualizacji i uzupełnienia danych dziecka  i rodziców należy wypełnić kartę zgłoszenia do oddziału przedszkolnego do dnia 04.04.2014.

 

 

Załącznik nr 2

………………………………………………                                                                              …………………………                                                                                            Nazwisko i imię rodziców/opiekunów                                                                         (miejscowość i data)

………………………………………….…..

Adres zamieszkania/do korespondencji

……………………………………….……

Adres zameldowania

………………………………………..…..

Telefon kontaktowy

                                                                Dyrektor Szkoły Podstawowej

                                                                w Chruścielu

.

WNIOSEK RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA 

dotyczy przyjęcia dziecka sześcioletniego urodzonego

w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008r.  do klasy pierwszej szkoły podstawowej

w roku szkolnym 2014/2015

 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie naszego dziecka:

imię/imiona i nazwisko ………………………………………………………………………………

data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………………..

 

numer PESEL

 

adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………..

adres zameldowania………………………………………………………………………………….

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Chruścielu

w roku szkolnym …………………..

 

Jednocześnie informujemy, że nasze dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym ……………….

 

……………………………………………                                                              …………………………………………….                                                             (imię i nazwisko matki – podpis)                                                                 (imię i nazwisko ojca – podpis)    

 

Pozostałe załączniki (wnioski, formularze) dostępne są w sekretariacie szkoły.

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast